Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE WEBSHOP - WWW.NORDICOIL.NL

 

De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op de verkoop van goederen door Nordic Trading Group B.V. (hierna ook te noemen "Nordic Trading Group", "wij" of "Verkoper") via onze online shop op nordicoil.nl (hierna ook te noemen "shop" of "website") in de versie die van toepassing is op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Ze zijn te allen tijde beschikbaar onder https://nordicoil.nl/pages/terms-and-conditions.

 

1. CONTRACTAFSLUITING

(1) De presentatie van de goederen op onze website is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de bezoekers van onze winkel om een offerte in te dienen. Het versturen van de bestelling in de webshop door te klikken op de knop "Kopen" vormt een bindend aanbod om een koopcontract af te sluiten van de kant van de bezoeker.

(2) Wij bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door een automatisch gegenereerde e-mail ("FactuurBevestiging"). Dit bericht houdt nog geen aanvaarding in van het aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Een effectieve koopovereenkomst komt pas tot stand na ontvangst van een verdere e-mail ("Bevestiging van verzending") of door verzending van de bestelde goederen.

(3) Het contract is gesloten met Nordic Trading Group B.V., Passage Molenpoort 28, 6501 Nijmegen, Nederland.

 

2. TARIEVEN EN BETALING

(1) De aangegeven prijzen zijn in Euro's, inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde plus de aangegeven verzendkosten. De bij de bestelling vermelde prijzen zijn van toepassing.

(2) De koper (hierna ook wel "klant" genoemd) heeft de mogelijkheid om de goederen te betalen door middel van vooruitbetaling, creditcard, Apple Pay en SOFORT. Indien de klant heeft gekozen voor vooruitbetaling, verbindt de klant zich ertoe de koopprijs onmiddellijk te betalen, d.w.z. binnen zeven dagen na het sluiten van het contract.

(3) Wij behouden ons het recht voor om een forfaitaire herinneringsvergoeding van 5,00 Euro per herinnering in rekening te brengen indien de koper in gebreke blijft met de betaling. Het is de koper toegestaan om aan te tonen dat er een aanzienlijk lagere schade dan deze forfaitaire som of helemaal geen schade is veroorzaakt.

(4) Eventuele terugbetalingen worden automatisch gecrediteerd op de rekening die jij voor de betaling hebt gebruikt. In geval van betaling per factuur en vooruitbetaling wordt de overboeking naar de rekening van waaruit de overboeking is gedaan, gestuurd.

(5) Nordic Trading Group B.V. versleutelt al jouw informatie met het SSL (Secure Socket Layer) protocol. Dit betekent dat onbevoegden jouw gegevens niet mogen inzien.

 

3. LEVERING

(1) De levering van de goederen gebeurt door verzending naar het door de koper opgegeven leveringsadres. In uitzonderlijke gevallen kunnen de levertijden langer zijn dan aangegeven vanwege knelpunten in de levering of andere onvoorziene omstandigheden. In het bijzonder hebben wij geen invloed op vertragingen in de levering die door de rederij worden veroorzaakt. In het geval van buitenlandse bestellingen kan de levering dienovereenkomstig worden uitgesteld.

(2) De aangegeven levertijd begint met de ontvangst van de betaling.

(3) De leveringskosten zijn voor rekening van de koper.

(4) Jij kan de goederen niet rechtstreeks bij het Nordic Trading Group BV adres afhalen.

(5) Gedetailleerde verzendingsinformatie is te allen tijde beschikbaar op https://nordicoil.nl/pages/shipping-info

 

4. VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT

Wij behouden ons het eigendomsrecht van de goederen voor totdat de koopprijs volledig is betaald.

 

5. AANMELDING OP ONZE WEBSITE

(1) Nordic Trading Group B.V. geeft de klant de mogelijkheid om zich te registreren onder nordicoil.nl door op de knop "Registreren" te klikken om te registreren en een klantenrekening te openen. Registratie is puur vrijwillig om toekomstige bestellingen te vereenvoudigen. De registratie is niet verplicht om een bestelling te plaatsen.

(2) De klant is verplicht om zijn persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet ter beschikking te stellen aan onbevoegde derden.

(3) Registratie bij Nordic Trading Group B.V. is gratis. Er is geen recht op registratie. We kunnen de registratie ook koppelen aan verdere eisen (bijvoorbeeld het controleren van de registratiegegevens). De klant is verplicht om tijdens de registratie correcte en nauwkeurige informatie te verstrekken. Wijzigingen in de gegevens moeten door de klant worden meegedeeld om kosten te vermijden als hij een nieuwe bestelling wil plaatsen. De klant moet met name zijn volledige naam, adres en e-mailadres opgeven. Nordic Trading Group BV heeft het recht om alle verklaringen die aan de klant moeten worden afgelegd effectief naar het e-mailadres van de klant te sturen, tenzij een strengere vorm bij wet of overeenkomst verplicht is.

(4) De persoonlijke gegevens die tijdens de registratie worden opgeslagen, worden door ons opgeslagen zodat de klant op elk moment opnieuw kan inloggen met zijn toegangsgegevens. Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens en gegevensbescherming in het algemeen vindt jij in de verklaring inzake gegevensbescherming, die beschikbaar is op https://nordicoil.nl/pages/privacy-policy.

 

6. RECHT OP WEIGERING

De consument heeft recht op een herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die in hoofdzaak niet commercieel zijn en ook niet hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

HERROEPINGSINSTRUCTIES:

Jij hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jouw aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij ons:

 

Nordic Trading Group B.V.

Passage Molenpoort 28

6501 Nijmegen

Nederland

 

Telefoon: +31 344 788 3 42

E-Mail: info@nordicoil.nl

 

ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte te stellen van jouw beslissing om je terug te trekken uit het contract. Jij kan gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

 

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING:

Indien jij deze overeenkomst herroept, zullen wij jou alle betalingen die wij van jou hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit jouw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van jouw herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat jij voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met jou is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan jou in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat jij het bewijs hebt geleverd dat jij de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. Jij dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop jij ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen.

Jij bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

HERROEPINGSFORMULIER

Als jij het contract wilt opzeggen, vul dan het volgende formulier in en stuur het ons terug. De herroeping kan echter ook informeel worden verklaard.

Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in

_____________________________________________________

 

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

__________________

 

Naam van de consument(en)

_____________________________________________________

 

Adres van de consument(en)

_____________________________________________________

 

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

 

__________________

 

Datum

__________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

UITSLUITING OF VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN HET RECHT OP HERROEPING:

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Bovendien geldt het herroepingsrecht niet voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, indien de verzegeling na levering is verwijderd;

7. GARANTIE

De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

8. DISCLAIMER

(1) De verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid is de verkoper alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam, gezondheid of een essentiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen).

(2) In geval van eenvoudige nalatigheid bij het schenden van essentiële contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de te verwachten, typisch optredende schade. Anders is de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.

(3) Let op: Als jij een van onze CBD-oliën hebt besteld, houd er dan rekening mee dat de olie kan gaan lekken als er tijdens het transport olie in de huls terechtkomt. Wij raden daarom aan de olie niet te vervoeren. We raden jou ook aan om dit artikel over reiniging en opslag te lezen. 

(4) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de verkoper.

(5) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien de Verkoper een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen heeft aangenomen. Hetzelfde geldt voor vorderingen van de koper op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.

9. E-mail communicatie

(1) De Koper gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de communicatie tussen hem en Nordic Trading Group elektronisch verloopt, met name via onversleutelde e-mail. De Koper is zich ervan bewust dat onversleutelde e-mail slechts een beperkte veiligheid en vertrouwelijkheid biedt.

(2) De koper moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper worden verstuurd om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

10. SLOTBEPALINGEN

(1) Algemene Voorwaarden (AV) van de Koper worden geen onderdeel van het contract, ook niet als Nordic Trading Group BV hiertegen niet uitdrukkelijk bezwaar maakt.

(2) De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) aan: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

(3) Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

11. CBD Abonnement

Je ontvangt een herinneringsmail 3 dagen voordat de volgende verlenging moet plaatsvinden. We raden je ook aan om Nordic Oil te markeren als een "veilige afzender" om er zeker van te zijn dat e-mails over je abonnement niet in je spam-map terechtkomen.

Hoe sluit ik een CBD abonnement af?

Ga naar de Nordic Oil website, open het keuzemenu bovenaan de pagina en selecteer de categorie "Abonnementen". Binnen deze categorie kan je zien welke producten beschikbaar zijn om een abonnement op te nemen. Klik op het product en selecteer op de productpagina de gewenste CBD concentratie, hoeveelheid en leveringsfrequentie. Je wordt dan naar de afrekenpagina geleid om de bestelling van je abonnement af te ronden. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van je abonnement.

Hoe werkt de verlenging van het abonnement?

Je abonnement wordt automatisch verlengd aan het begin van elke nieuwe abonnementsperiode, tenzij je opzegt. Voorafgaand aan de verlenging ontvang je een herinneringsmail met het bedrag en de datum waarop het bedrag wordt afgeschreven.

Het abonnementstarief voor elke verlenging zal het tarief zijn dat van kracht is op het moment van elke verlenging, inclusief eventuele extra kortingen. Je kunt de automatische verlenging te allen tijde stopzetten of je abonnement voor de resterende periode opzeggen via de pagina "Abonnementen beheren" op je account op de Nordic Oil website, of door contact met ons op te nemen.

Hoe zeg ik mijn abonnement op?

Als je jouw Nordic Oil abonnement wilt opzeggen, kun je dit op elk gewenst moment doen via de Nordic Oil website. Log gewoon in op je account en ga naar het tabblad Abonnementen.